NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W GMINACH

Dodany: 13.07.2012 Zmieniany: 13.07.2012
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przewartościowuje dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przewartościowuje dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W myśl nowych przepisów gmina przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami i sama stanie się ich „właścicielem”.


To gmina, a nie jak dotychczas właściciel nieruchomości, podpisze umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu. Właściciel natomiast będzie zobowiązany do wnoszenia opłat na rachunek gminy za wywóz odpadów wg zasad uchwalonych przez Radę Miejską w Sędziszowie Młp.


Opłaty stanowić będą dochód gminy, z którego sfinansowane zostanie funkcjonowanie systemu w zakresie:


-         odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,


-         tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,


-         obsługi administracyjnej systemu.


Zgodnie z intencją ustawodawcy opłata ta ma odzwierciedlać realny koszt zagospodarowania odpadów na terenie gminy.


Opłata za gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami może stanowić iloczyn:


1.     liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo


2.     ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo


3.     powierzchni lokalu mieszkalnego


i ustalonej przez gminę stawki opłaty.


Istnieje również możliwość uchwalenia przez radę jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego.


Ustawa ustanawia obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących takie frakcje jak papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowania ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji.


Odpady powstające w gospodarstwach domowych jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble i inne odpady wielkogabarytowe,  odpady budowlane i rozbiórkowe,  zużyte opony i  odpady zielone także podlegają selektywnemu zbieraniu.


Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc zbierać je selektywnie.


Celem nowego sposobu gospodarowania odpadami jest:


-         zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,


-         prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich powstawania „u źródła”,


-         ochrona środowiska naturalnego.


Zmienione zasady gospodarowania odpadami obowiązywać będą wszystkich właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 r., przy czym do końca br. gminy są zobowiązane do podjęcia szeregu uchwał, w tym między innymi w sprawie:


-         regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie


      gminy,


-         metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami,


-         wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości,


-       terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności