Pomoc materialna – stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013

Dodany: 22.08.2012 Zmieniany: 22.08.2012
A A A
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z dokumentami można składać w terminie od 01 września do dnia 15 września 2012 roku w Zespole Obsługi Szkół.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z dokumentami można składać
w terminie od 01 września do dnia 15 września 2012 roku w Zespole Obsługi Szkół
 i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. ul Ks. St. Maciąga 5  w Sędziszowie Młp. (wniosek składa się jeden raz w roku).


 


W przypadku: słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2012 roku.


 


Stypendia szkolne przyznawane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty.


 


Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 351 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.


 


Stypendium szkolne nie przysługuje: uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sędziszów Młp.


 


Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach 
o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.


 


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.zosip.pl, www.sedziszow-mlp.pl lub w sekretariatach szkół podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Sędziszów Młp, w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp.  ul. Ks. St. Maciąga 5.


 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności