NABÓR WNIOSKÓW "MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH"

Dodany: 20.09.2012 Zmieniany: 20.09.2012
A A A
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r. można będzie składać ww. wnioski.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie
informuje, że


od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193 poz. 1397, z późn. zm.). Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW 121/12/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl  - link do strony - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Podkarpackim OR ARiMR, jako właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Podkarpackiego OR ARiMR, jako właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do Podkarpackiego OR ARiMR.
Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Podkarpackim OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR, ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.
Wnioski o przyznanie pomocy mogą również składać osoby planujące wspólny zakup nowych maszyn lub urządzeń.
W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, bez względu na to, czy wniosek będzie składany indywidualnie, czy przez osobę wspólnie wnioskującą.
Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.
Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Podkarpackim OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do Podkarpackiego OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie podkarpackim.
W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do Podkarpackiego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 15 ust. 1-9 ww. rozporządzenia.


Informacje na temat działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" udzielane są w Podkarpackim OR ARiMR (tel. (17) 875 60 83, 35-310 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 36) i pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności