LI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 13.06.2018 Zmieniany: 13.06.2018 Zamieścił: Anna Olech
A A A
20 czerwca 2018 r. (tj. środa) o godz. 13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego za 2017 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sędziszów Małopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sędziszów Małopolski.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski do organu regulacyjnego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski” przyjętego i wdrożonego do realizacji Uchwałą  Nr XIV/146/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 za lata 2015-2016.
19.    Interpelacje i zapytania.
20.    Sprawy różne.
21.    Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności