X Sesja rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 24.06.2019 Zmieniany: 24.06.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2018 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Będziemyśl.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, Gimnazjum im. Por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności