XLV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 20.06.2022 Zmieniany: 20.06.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XLV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2021 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2022 nr XXXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sędziszów Małopolski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sędziszów Małopolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV i V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XXI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2022 pomiędzy ul. Wesołą a ul. Spacerową w miejscowości Sędziszów Młp.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Małopolskim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu "SKATEPARKU" i "SKRZYNCZYNY".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.
 
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności