XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 22.09.2020 Zmieniany: 22.09.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. 30 - lecie Zespołu Pieśni i Tańca ROCHY - przybliżenie działalności Zespołu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XIV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski - etap I.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2018 przy autostradzie A4 po stronie północnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ulicy Wesołej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
Ze względów na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w sali lustrzanej, Sesja odbędzie się bez udziału zaproszonych gości.
W Sesji uczestniczyć będą Radni, kierownictwo Urzędu, kierownicy referatów, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli.
 
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do udzielenia radnemu zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy zgodnie z art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności