XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.12.2020 Zmieniany: 28.12.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2020-2032".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
  o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sędziszów Małopolski lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.
 
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności