XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 18.06.2021 Zmieniany: 18.06.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2020 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sędziszów Małopolski za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2021 nr XXVIII/285/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2020 przy węźle autostradowym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2015 w miejscowości Sędziszów Małopolski - etap I.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Młp.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim i nadanie jej Statutu.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 23. Sprawy różne.
 24. Objazd po inwestycjach realizowanych przez Gminę.
 25. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności