XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 22.11.2021 Zmieniany: 22.11.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2021 nr XXVIII/285/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad wypłaty diet radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Sędziszów Małopolski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym w Gminie Sędziszów Małopolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sędziszów Małopolski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów Małopolski do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 17. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sędziszów Małopolski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności